Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Infor­ma­tie­plicht ener­gie­be­spa­ring, wie is ver­ant­woor­de­lijk?

In deze blogreeks praten we je bij over zaken met betrekking tot de verduurzaming van commercieel vastgoed. Over waarom eigenaren verduurzaming juist nu prioriteit zouden moeten geven en over hoe ze hier richting aan kunnen geven en over kunnen gaan tot actie. In dit blog gaan we dieper in op de thema’s die spelen op het gebied van duurzame gebouwen.

In de afgelopen decennia is een woud aan wetten en regels ontstaan met betrekking tot de verduurzaming van (commercieel) vastgoed. In een tijd waarin de overheid veel nieuwe wet- en regelgeving introduceert is het logisch dat er verwarring en onzekerheid ontstaat over de directe gevolgen ervan. ‘’Wat betekent dit voor onze organisatie?’’ Ik leg je hieronder uit wat de Informatieplicht Energiebesparing precies inhoudt en wanneer in deze plicht de verantwoordelijkheid nu precies bij de pandeigenaar ligt.

Informatieplicht energiebesparing, de inhoud;

Al vanaf de invoer van de Wet Milieubeheer in 1993 zijn bedrijven en instellingen verplicht energiebesparende maatregelen door te voeren als deze zich in 5 jaar tijd terugverdienen. De plicht om energie te besparen was er dus, handhaven gebeurde echter niet of nauwelijks. Vanaf 1 juli 2019 is daar verandering in gebracht. Vanaf die datum is namelijk de Informatieplicht Energiebesparing in werking getreden. Handhaving in de vorm van een meldplicht. Eens in de 4 jaar moet worden gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen door de organisatie zijn genomen. In 2023 start weer een nieuwe ronde.

De meldplicht die voortvloeit uit de Informatieplicht Energiebesparing geldt niet voor alle bedrijven, organisaties en instellingen. Alleen als het totaalverbruik op jaarbasis méér is dan 25.000 m3 gas óf 50.000 kWh aan elektra heeft de organisatie een meldplicht. In heel Nederland zijn dit er meer dan honderdduizend. Wie denkt dat stichtingen en verenigingen buiten de scope van de Informatieplicht vallen heeft het mis: ook grote sportverenigingen of bijvoorbeeld woningstichtingen kunnen er mee te maken krijgen.

Voor negentien verschillende bedrijfstakken zijn Erkende Maatregelenlijsten (kortweg EML) opgesteld. Komend jaar worden deze herzien. Hierin wordt ook het opwekken van energie opgenomen. Valt je organisatie in één van de bedrijfstakken? Dan volstaat het doorvoeren van alle erkende maatregelen die op de organisatie van toepassing zijn. Het doel van deze Erkende Maatregelenlijsten is het bieden van overzicht en houvast. Het zorgt ervoor dat je organisatie gemakkelijker voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Informatieplicht Energiebesparing.

Als er voor jouw bedrijf(stak) geen overzicht van erkende maatregelen beschikbaar is, dan volstaat het om bij het rapporteren de lijst die het meest op uw bedrijf van toepassing is aan te houden. Daarnaast is er een meldplicht voor alle overige energiebesparende maatregelen die door de organisatie zijn genomen.

Wat betekent dit voor jouw organisatie?

Ben je benieuwd wat de Wet Milieubeheer en de Informatieplicht Energiebesparing voor jouw organisatie betekenen? Wij adviseren eigenaren van commercieel vastgoed op het gebied van complexe duurzaamheidsvraagstukken. Heb je advies nodig? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze vastgoedconsultants.