Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Algemene voorwaarden DeenKoopmans

ARTIKEL 1 TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij DeenKoopmans b.v., DeenKoopmans COnsultancy b.v. en DeenKoopmans Investment Management b.v., hierna te noemen: ‘DeenKoopmans’, partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door DeenKoopmans uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 2 AANGAAN OVEREENKOMST

2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor DeenKoopmans eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van DeenKoopmans.

2.2 De verplichtingen van DeenKoopmans gaan nooit verder dan door DeenKoopmans schriftelijk is bevestigd.

ARTIKEL 3 OFFERTE EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van DeenKoopmans zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is DeenKoopmans gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij DeenKoopmans mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien opdrachtgever en DeenKoopmans de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk bevestigd hebben.

ARTIKEL 4 MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER

4.1 Opdrachtgever zal DeenKoopmans steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan DeenKoopmans verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat opdrachtgever zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever en is DeenKoopmans bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

ARTIKEL 5 UITVOERING

5.1 DeenKoopmans neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2 DeenKoopmans zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van opdrachtgever, mits dit naar oordeel van DeenKoopmans bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DeenKoopmans het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 6 WIJZIGINGEN EN MEERWERK

6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door DeenKoopmans in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van DeenKoopmans.

6.3 Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

6.4 Indien naar het oordeel van DeenKoopmans een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen, is DeenKoopmans bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

ARTIKEL 7 HONORARIUM

7.1 Partijen kunnen bij de totstandkoming van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.

7.2 Beide tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten en overige (kantoor-)kosten, tenzij uitdrukkelijk anders met opdrachtgever overeengekomen.

7.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

ARTIKEL 8 BETALING HONORARIUM EN RECLAME

8.1 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door DeenKoopmans aan te wijzen bankrekening.

8.2 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. DeenKoopmans is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,-, en van eventuele gerechtelijke kosten.

8.3 Heeft opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van DeenKoopmans dan geeft opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

ARTIKEL 9 TERMIJNEN

9.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij DeenKoopmans schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en DeenKoopmans ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

10.1 Bij overmacht worden de leverings en andere verplichtingen van DeenKoopmans opgeschort. In dat geval is DeenKoopmans verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan DeenKoopmans zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van DeenKoopmans gevergd kan worden.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs , verkeers en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien DeenKoopmans bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is DeenKoopmans gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Indien DeenKoopmans aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2 DeenKoopmans is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DeenKoopmans is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

11.3 De aansprakelijkheid van DeenKoopmans wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever DeenKoopmans onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en DeenKoopmans ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

11.4 DeenKoopmans is jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van (een samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. Deze aansprakelijkheid van DeenKoopmans is beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

11.5 Indien om welke reden ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar van DeenKoopmans niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van DeenKoopmans beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebracht honorarium. Indien de opdracht een duurovereenkomst betreft, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op één maal het bedrag van het honorarium dat in de zes maanden direct voorafgaand aan het ontstaan van de schade, bij de opdrachtgever in rekening is gebracht. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan €. 10.000,--

11.6 DeenKoopmans is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DeenKoopmans aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan DeenKoopmans toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. DeenKoopmans is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.7 Opdrachtgever zal DeenKoopmans vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

11.8 Buiten de in dit artikel genoemde aansprakelijkheid rust op DeenKoopmans geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

11.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DeenKoopmans of zijn leidinggevende ondergeschikten.

11.10 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens DeenKoopmans en de door DeenKoopmans bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, twee jaren.

ARTIKEL 12 ANNULERING

12.1 DeenKoopmans behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi )overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van DeenKoopmans kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient DeenKoopmans de annulering schriftelijk aan de opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13 BEËINDIGING

13.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling overeengekomen zijn.

13.2 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het DeenKoopmans vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van DeenKoopmans op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

13.3 Indien de opdracht eindigt voordat de opdracht is voltooid, heeft DeenKoopmans op grond van art. 7:411 BW recht op loon naar rato van de verrichte werkzaamheden. Op grond van art. 7:411 lid 2 BW heeft DeenKoopmans recht op het volledige loon indien het einde van de opdracht is toe te rekenen aan de opdrachtgever en de betaling van het volle loon in de gegeven omstandigheden redelijk is.

ARTIKEL 14 TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Alle overeenkomsten met opdrachtgever zijn onderworpen aan Nederlands recht.

ARTIKEL 15 GESCHILLEN

15.1 Alle geschillen welk tussen DeenKoopmans en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Groningen.

15.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 16 SLOTBEPALING

16.1 DeenKoopmans is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing

zijn steeds de laatst gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden.

16.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

16.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DeenKoopmans.