Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Projectstrategie stakeholders

Veel partijen hebben een afwachtende houding als het gaat om het doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen. De eigenaar is vaak terughoudend om in deze maatregelen te investeren als de huurder hiervan profiteert (vanwege een lagere energierekening). De huurder daarentegen is terughoudend om te investeren in een maatregel waarvan hij de vruchten niet kan plukken.

Als beide partijen niet om de tafel komen om dit dilemma op te lossen, loopt de vastgoedsector achter in de energietransitie. Dit kan voor beide partijen gevolgen hebben als de overheid hen aanspreekt op de energiebesparingsverplichting. Wij kunnen u helpen bij een goed verloop van de verduurzaming van uw vastgoed.

Wat is projectregie stakeholders?

Als onafhankelijke partij adviseren wij over hoe de verduurzamingsopgave met verschillende partijen kan worden opgepakt. We zorgen ervoor dat alle partijen zich gehoord voelen en dat de verantwoordelijkheden eerlijk tussen beide partijen worden verdeeld.

Waar moet projectregie stakeholders aan voldoen?

Een gedegen projectregie stakeholders moet alle behoeften van partijen in kaart brengen en behartigen. Daarnaast is een constructieve benadering essentieel zodat beide partijen aan dezelfde kant van de tafel zitten.

Een goede verdeling van baten en lasten is belangrijk zodat u de goede beslissingen neemt. Uiteindelijk zorgen we ervoor dat maatregelen worden uitgevoerd die anders in het midden zouden zijn gelaten.

Wat zijn de voordelen van projectregie stakeholders

De voordelen van een projectregie stakeholders is dat het zorgt voor een goede relatie tussen huurder en verhuurder. Daarnaast zorgt het voor uitgangspunten die meegenomen kunnen worden in toekomstige investeringen en beslissingen. Zo worden uiteindelijk (verplichte) maatregelen opgepakt die anders niet opgepakt zouden worden.

  • Goede relatie tussen huurder en verhuurder;
  • Uitgangspunten voor toekomstige investeringen en besluiten;
  • (verplichte) maatregelen worden opgepakt die anders in het midden waren blijven liggen.

Zo werkt het

We gebruiken een split- naar shared incentive methodiek. Dat gaat als volgt: we starten met een vooronderzoek en verdelen taken. Vervolgens prioriteren we de belangrijkste zaken, zoals maatregelen die nu genomen moeten worden.

Daarna brengen we per partij de plannen in kaart, waaruit wij als DeenKoopmans een gezamenlijke ambitie opmaken. Op basis van deze gezamenlijke ambitie worden de randvoorwaarden besproken waaraan de plannen te alle tijde moeten voldoen en van waaruit een businesscase kan worden geformuleerd.

Op basis van deze business case kunnen we een onderscheid maken tussen kosten en baten. Wanneer wij met u de juiste verdeling hebben gemaakt, maken wij met u en de andere betrokkenen afspraken over de uitvoering hiervan.

  • Het proces starten we met een vooronderzoek waarin alle afspraken in het huurcontract (ook wel demarcatielijst genoemd) worden vastgelegd. Om bewustwording te creëren moet duurzaamheid op de agenda worden gezet en moet er worden aangegeven waarom de maatregelen moeten worden uitgevoerd, met daarbij de consequenties voor het niet uitvoeren van de maatregelen. Door te beginnen met de verplichte maatregelen kan er al een goed eerste gesprek gestart worden tussen beide partijen.

  • Vervolgens wordt er een overzicht gemaakt van de uit te voeren maatregelen. Dit overzicht wordt aan de hand van het bestaande MJOP gedeeld met de andere partij, het doel hierbij is om de energiebesparende maatregel(en) op een zo efficiënt mogelijke manier in te passen in het MJOP.

  • Vanuit de gesprekken en de gemaakte plannen stellen wij de ambitie van zowel huurder als verhuurder vast. Dit gaat om het vastleggen en bundelen van doelen en inspanningen, waarbij deze concreet en meetbaar worden gemaakt. Ook wordt besproken hoe deze doelen intern in lijn worden gehouden met de afspraken die worden gemaakt.

  • We stellen de randvoorwaarden op onder welke beide partijen de maatregel(en) zouden willen uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de terugverdientijd, investeringskosten en de termijnen van het huurcontract.

  • Na het bespreken van de randvoorwaarden stellen wij een overzicht op met alle te verwachten kosten en baten, waarbij financiële, maatschappelijke en duurzaamheidswinsten uiteen worden gezet in een maatregelenpakket.

  • Afspraken maken over de verdeling van de kosten is een belangrijke stap, hierbij gaan we met elkaar in gesprek en bespreken we de kosten en opbrengsten van de maatregelen, waarbij ook gekeken wordt naar de eerder afgesproken randvoorwaarden.

  • Het resultaat van dit proces leidt tot een lijst met maatregelen die opgepakt kunnen worden. Om deze uit te voeren wordt een taakverdeling overlegd en de maatregelen worden (waar mogelijk) op natuurlijke momenten ingepland. In de loop van de tijd kunnen deze afspraken worden geëvalueerd en herzien.

Ontwikkelingen in de projectregie stakeholders

De gemaakte afspraken vormen de basis voor een goede samenwerking en een startpunt voor toekomstige maatregelen. Als er nieuwe maatregelen komen die voor een van de partijen wenselijk blijken te zijn, kan worden teruggevallen op de ambities en randvoorwaarden die door beide partijen zijn afgesproken. Als te zijner tijd blijkt dat de reikwijdte van de afspraken onvoldoende is voor toekomstige ontwikkelingen, dienen de afspraken te worden herzien. Op dat moment beginnen we weer bij het begin van dit proces.

Voor welk type organisatie is projectregie stakeholders relevant?

projectregie stakeholders is relevant voor:

Valkuilen binnen projectregie stakeholders

Een valkuil binnen projectregie stakeholders is dat sommige partijen hun 'hakken in het zand' kunnen zetten en de verantwoordelijkheid aan een ander kunnen overlaten. Hierdoor gebeurt er niets op het gebied van duurzaamheid.

Een andere valkuil is het niet nakomen van afspraken van een bepaalde partij. Veel partijen hebben een afwachtende houding als het gaat om het doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen. De eigenaar is vaak terughoudend om in deze maatregelen te investeren als de huurder hiervan profiteert (vanwege een lagere energierekening). Hierdoor is de huurder op zijn beurt terughoudend om te investeren in een maatregel waarvan hij de vruchten niet kan plukken.

Als beide partijen niet om tafel komen om dit dilemma op te lossen, loopt de vastgoedsector achter in de energietransitie. Dit kan voor beide partijen gevolgen hebben als de overheid hen aanspreekt op de energiebesparingsverplichting.

DeenKoopmans bemiddelt en zorgt voor een goed uitgangspunt voor beide partijen om aan tafel te komen. Onze kennis en ervaring op het gebied van relaties en duurzame maatregelen zorgt voor een helder proces waarin beide partijen het maximale uit de samenwerking kunnen halen.

Daarin onderscheiden wij ons van anderen doordat onze aanpak ook een eerste aanzet is voor toekomstige afspraken.

Meest gestelde vragen over projectregie stakeholders

Wat is ‘van split- naar shared incentives’?
Het werken van split- naar shared incentives is een methode om huurder en verhuurder aan dezelfde kant van de tafel te krijgen. In het begin staan deze partijen tegenover elkaar omdat de verhuurder een investering doet die de huurder ten goede komt. Denk bijvoorbeeld aan het leggen van zonnepanelen op het dak. De verhuurder betaalt de investering, terwijl de huurder een lagere energierekening geniet. Omgekeerd wil de huurder het pand laten isoleren zodat het binnenklimaat verbetert, maar de verhuurder heeft daar baat bij als de huurder op termijn weer gaat verhuizen.

In het werken van split- naar shared incentives worden de lasten en baten van beide partijen erkend en worden er afspraken gemaakt over hoe de kosten en baten eerlijk worden verdeeld. De huurder kan er bijvoorbeeld voor kiezen om in de woning te investeren, maar alleen als de huurovereenkomst met een bepaald aantal jaren wordt verlengd.

Wat gebeurt er als verplichte maatregelen niet worden uitgevoerd?
Als u de verplichte energiebesparende maatregelen niet heeft uitgevoerd, overtreedt u de Wet Milieubeheer. De overheid kan dan handhavend optreden om de maatregel uit te voeren, bijvoorbeeld door het opleggen van een last onder dwangsom. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de aard van de overtreding, de omvang van de overtreding en het aantal overtredingen.

Waarom een tussenpartij (DeenKoopmans dus)?
Verhuurder en huurder moeten samenwerken om het pand zo duurzaam mogelijk te maken. Als dit het geval is, is deze service niet nodig. Als een of beide partijen merkt dat het vastloopt, ook al hebben beide partijen een goede relatie, dan kan het goed zijn om een tussenpersoon in overweging te nemen.

DeenKoopmans bewaakt vervolgens het proces en zorgt ervoor dat beide partijen aan tafel komen en dat er een uitgangspunt en plan wordt opgesteld waar beide partijen op kunnen inspelen. Hierdoor blijft vastgoed de energietransitie volgen.