Navigatie overslaan

Dit is de tekst van de cookiebar.

Duurzaamheidsdashboard

Log in in het duurzaamheidsdashboard

Ga naar het portal
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Wetgevingscheck

U wilt voorkomen dat u de wettelijk verplichte maatregelen te laat vaststelt en uitvoert waardoor u boetes kunt krijgen. Ook kunnen desinvesteringen plaatsvinden als de maatregelen niet juist worden uitgevoerd. Dit kan voorkomen worden door een goede check op de wetgeving die voor uw vastgoed of portefeuille van toepassing is, onze duurzaamheidsconsultants hebben de juiste kennis zodat u een goed advies ontvangt.

Wat is een wetgevingscheck?

De wetgevingscheck is een toetsing van een locatie of organisatie op de bestaande wet- en regelgeving met betrekking tot verduurzaming van vastgoed. Hierin geven we een overzicht waar een locatie aan moet voldoen en een plan van aanpak om aan deze wet- en regelgeving te voldoen.

Waar moet een wetgevingscheck aan voldoen?

Een grondige wetgevingscheck moet ervoor zorgen dat uw locatie of portefeuille wordt getoetst aan alle relevante wet- en regelgeving. U wilt natuurlijk niet voor verrassingen komen te staan, dat zorgt voor stress. Onze duurzaamheidsconsultants controleren uw locatie of portefeuille volledig op alle wet- en regelgeving zodat u zich kunt focussen op de kerntaken binnen uw bedrijf.

Wat zijn de voordelen van een wetgevingscheck?

De voordelen van een wetgevingscheck zijn een overzicht van de wet- en regelgeving waaraan uw gebouw of portefeuille moet voldoen. Ook wordt er gekeken welke maatregelen genomen moeten worden om aan deze verplichtingen te voldoen, zodat u zich kunt focussen op de kerntaken van uw bedrijf.

  • Compleet overzicht van de wet- en regelgeving waaraan uw gebouw of portefeuille moet voldoen;
  • Overzicht van de maatregelen die getroffen kunnen worden om aan deze wet- en regelgeving te voldoen.

Proces/Zo-werkt-het

De eerste stap van een wetgevingscheck is het verzamelen van alle informatie over uw gebouw of portefeuille. Een van onze duurzaamheidsconsultants voert vervolgens een nulmeting op locatie uit. Uit deze nulmeting kan alle wet- en regelgeving worden bepaald waar uw vastgoed aan moet voldoen. Om aan deze wet- en regelgeving te voldoen, brengen onze duurzaamheidsconsultants ook in kaart welke maatregelen nodig zijn.

Er wordt vervolgens een plan van aanpak opgesteld. Bij goedkeuring worden de maatregelen, waar nodig in overleg met het bevoegd gezag, uitgevoerd; denk daarbij aan vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Verzamelen gegevens
De gegevens die we van u nodig hebben zijn onder andere het energielabel, de huurcontracten, meetstaten en verbruiksgegevens.

Nulmeting
Een van onze duurzaamheidsconsultants komt bij u langs zodat alle gegevens kunnen worden verzameld en de huidige situatie uitgewerkt kan worden.

Vaststellen wet- en regelgeving
Aan de hand van alle verzamelde informatie onderzoeken we welke wetten en regels van toepassing zijn op uw type vastgoed. Voorbeelden van deze wetten en regels zijn de Wet Milieubeheer, de Informatieplicht, EED-audit plicht, het Bouwbesluit en de EPBD.

Vaststellen uit te voeren maatregelen
Afhankelijk van de uitkomsten uit de voorgaande stap wordt een overzicht opgesteld met alle verplicht uit te voeren maatregelen.

Opstellen plan van aanpak
Een goed plan van aanpak zorgt voor een efficiënte implementatie van de maatregelen zonder dat u uw verplichtingen niet op tijd nakomt, dit plan wordt door onze duurzaamheidsconsultants opgesteld.

Afstemmen goedkeuring uitvoering met bevoegd gezag (vergunningverlening, toezicht en handhaving).
Als laatste stap nemen we contact op met de handhavende overheidsinstanties zodat het plan van aanpak wordt beoordeeld, daarmee weet u zeker dat de plannen die op tafel liggen in orde zijn en dat er gestart kan worden met de uitvoer van het plan.

Ontwikkelingen binnen een wetgevingscheck

Uit toekomstig beleid volgt nieuwe wet- en regelgeving. Wij blijven op de hoogte van de ontwikkelingen om ervoor te zorgen dat de klant altijd voorbereid is. De informatieplicht energiebesparing is een concreet voorbeeld. De 1e ronde is van 2019-2023, vanaf 2023 begint de 2e ronde. In de periode 2021-2022 vindt de actualisatie Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) plaats. Op basis hiervan zal nieuwe wet- en regelgeving ontstaan met richtlijnen die wij meenemen in de adviezen aan onze klanten.

Een ander voorbeeld is de kantoren A-strategie. De overheid heeft bepaald dat kantoren een label C verplichting hebben voor 1 januari 2023. In beleidsstukken is echter wel eens doorgeschemerd dat er nieuwe eisen zullen komen in de toekomst die de focus leggen op een label A. Door nu al in te spelen op toekomstige regels kan het verstandig zijn om bij het toepassen van verduurzamingsmaatregelen direct naar label A toe te werken.

In het algemeen kunnen we stellen dat we, door op de hoogte te zijn van ontwikkelingen met betrekking tot wetgeving, een proactieve werkwijze kunnen hanteren.

Voor welk type organisatie is een wetgevingscheck relevant?

Een wetgevingscheck is relevant voor:

Valkuilen binnen een wetgevingscheck

Dingen die u moet vermijden, zijn boetes voor het niet naleven van wet- en regelgeving. Daarnaast kunt u van overheden een dwangsom krijgen voor het verplicht uitvoeren van maatregelen. Ook kunnen desinvesteringen plaatsvinden als de maatregelen niet juist worden uitgevoerd. Ten slotte kan het imago van uw bedrijf in een kwaad daglicht worden gesteld als u geen duurzaamheidsmaatregelen doorvoert. Duurzaamheid is een moeizaam proces dat kennis en ervaring vereist. Wij van DeenKoopmans hebben veel kennis en ervaring en kunnen u volledig ontzorgen in welke maatregelen u kunt of moet nemen zodat uw vastgoed voldoet aan de wet- en regelgeving van de overheid.

Neem contact op met een van onze duurzaamheidsconsultants!

Meest gestelde vragen wetgevingscheck

Op welke wet- en regelgeving wordt gecontroleerd?
Wet milieubeheer en de informatieplicht energiebesparing, EED-audit plicht, Bouwbesluit 2012, EPBD

Wat zijn de gevolgen als ik niet aan de wet- en regelgeving voldoe?
Als gevolg van het niet nakomen van uw verplichtingen kunt u van overheidsinstellingen boetes, aanmaningen en dwangsommen ontvangen.